Light Connections
 
 

 

הסכם מדיניות מטפלים מומחים - שלבים I-VIII

 

תודה לכם על התענינותכם בתוכנית הלימודים למטפלים ב EMF Balancing Technique® טכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי.

 

עם סיום התוכנית המקצועית למטפלים, על כל מטפל מומחה לחתום על הסכם מדיניות ולכבד את כללי המדיניות של תאגיד Energy Extension Inc) EEI).

מטרת הסכם זה היא ליצור התקשרות חוקית ולקבוע כללי מדיניות מסוימים שצריכים להישמר ע"י כל המטפלים שקיבלו הכשרה בטכניקה ועברו גם התמחות עם מורה-מדריך שאושר ע"י EEI.

כוונת הסכם זה היא לקבוע מערכת מדיניות ואתיקה אחידה לכל המטפלים, כדי לשמור ולקדם את היושרה והעוצמה של הטכניקה,  ובין השאר לשמר ולקדם את ערך תעודותיה.

אי-שמירת המדיניות הקיימת יכול לגרום להשעיה ו/או פסילה של זכויות המטפל ואישוריו כפי שהוגדרו במדיניות.

 

· החתימה על הסכם זה מעניקה למטפל המומחה את הזכות לשימוש במונחים ובשמות המסחריים “EMF Balancing Technique® (טכניקת איזון השדה האלקטרומגנטי) ו-“Universal Calibration Lattice” (רשת הכיול האוניברסלית).

· מטפל מומחה  ב- EMF Balancing Technique® יכול לעבוד בארבעת השלבים הראשונים של הטכניקה (I-IV), או גם בשלבים הנוספים (V-VIII), בהתאם להכשרתו.

· רק למטפלים מומחים שעברו התמחות ע"י EEI ישנה זכות להשתמש בשם "מטפל ב- EMF Balancing Technique®, ואין לאדם אחר כל זכות או אישור להשתמש בתואר זה או לבצע מפגש טיפולי בשלב כלשהו של הטכניקה.   

· המטפל מתחייב לבצע כל שלב על פי הרצף שנקבע (כמיטב יכולתו הפיסית), כל המהלכים בכל שלב חייבים להתבצע בשלמותם, ואין להוסיף או לגרוע תנועות או כל דבר אחר.

· על המטפל  לכבד תמיד את אופיו המיוחד של כל מטופל. המטרה העיקרית של מפגש טיפולי בטכניקה היא לאפשר לחכמתו הפנימית של כל מטופל לזהור.

· המטפל חייב לכבד את המדיניות והמהלכים המותווים בהסכם המדיניות. מטפל שאינו מעוניין לעבוד בטכניקה כפי שנדרש בהסכם זה, או משנה בכל דרך את מהלך המפגש הטיפולי, חייב להודיע על כך ל-EEI ולחתום על כתב וויתור על כל הזכויות המפורטות בהסכם עליו הוא חתום.

 

 

ישנה התפתחות מהירה ביותר בתהליך הצמיחה של הטכניקה,. ובכוונת EEI להמשיך ולפתח כללי מדיניות אלה ביחד עם כללי אתיקה ההולמים את הצמיחה המתמשכת של העבודה. אם הנכם מרגישים היערכות והתאמה עם כללי מדיניות אלה, אנו מקדמים אתכם בברכה לצמוח עמנו בעודנו צועדים לעבר העתיד.

  כל הזכויות שמורות לתמר גנישר - קשרי אור © 2007-2020